Statut

Statut

Fundacja ARGENTA

 

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja ARGENTA, zwana dalej ”Fundacją”, ustanowiona przez Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 12 marca 2016 roku (WZC-2-2016), działa na podstawie przepisów ustawy z  dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), postanowień aktu fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

1.      Fundacja posiada osobowość prawną.

2.      Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

3.      Siedzibą Fundacji jest Łódź.

4.      Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

5.      Dla właściwego zrealizowania swego celu Fundacja może tworzyć odziały terenowe bądź przedstawicielstwa, a także prowadzić działalność poza granicami kraju.

 

§ 3

Fundacja może:

1.      prowadzić działalność gospodarczą;

2.      powoływać wyodrębnione samodzielne jednostki organizacyjne;

3.      tworzyć spółki handlowe i przystępować do istniejących spółek handlowych;

4.      powoływać fundacje;

5.      przystępować do spółdzielni i stowarzyszeń.

 

§ 4

Celami działalności Fundacji są:

1.      prowadzenie działalności na rzecz rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska;

2.      prowadzenie działalności w zakresie aktywizacji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także innych osób zagrożonych marginalizacją społeczną;

3.      prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania najlepszych dostępnych praktyk i technologii, nakierowanych rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę warunków pracy pracowników;

4.      wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi osobistemu i zawodowemu osób młodych;

5.      podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa z naciskiem na edukację ekologiczną oraz przyrodniczą;

6.      wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.

 

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.      współpracę z administracja publiczną, samorządem terytorialnym i innymi podmiotami;

2.      prowadzenie programów aktywizacji zawodowej oraz programów doradczych i pomocowych, w szczególności wspierających rozwój spółdzielni oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

3.      działalność szkoleniowo-oświatową oraz konferencyjną;

4.      działalność wydawniczą;

5.      podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury oraz aktywności społecznej, sportowej i ekologicznej, w tym organizowanie imprez i prowadzenie klubów;

6.      wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych , o ile działalność taka jest zgodna z celami Fundacji;

7.      Prowadzenie agencji zatrudnienia, zakładów aktywności zawodowej oraz innych form organizacyjnych służących realizacji celów społecznych określonych w § 4;

8.      Tworzenie lub przystępowanie do spółdzielni, stowarzyszeń, spółek, zrzeszeń branżowych.

 

§ 6

1.      Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w całości przekazany przez Fundatora.

2.      Z majątku Fundacji kwotę 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) przeznacza się na cele prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.

3.      Przychody Fundacji pochodzą z:

1)     prowadzonej odpłatnej działalności statutowej;

2)     prowadzonej działalności gospodarczej;

3)     darowizn, spadków i zapisów;

4)     subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;

5)     zbiórek i imprez okolicznościowych;

6)     wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

7)     dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

4.      Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji lub subwencji mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, chyba że dane środki powinny być spożytkowane w sposób wskazany przez podmiot stawiający je do dyspozycji Fundacji.

 

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

§ 7

1.      Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.

2.      Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 

§ 8

1.      Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

2.      Działalność gospodarcza wskazana w ust. 1, w tym prowadzona przez jednostki organizacyjne wskazane w § 3 ust. 2, winna być wyodrębniona w księgach handlowych Fundacji i rozliczana odrębnie dla każdej z jednostek. Zasada powyższa winna być uwzględniona w polityce rachunkowości Fundacji w sposób umożliwiający jednoznaczne wyodrębnienie kosztów i przychodów z danego rodzaju działalności.

3.      Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację w następujących obszarach:

1)     Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (13.9);

2)     Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1);

3)     Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1);

4)     Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2);

5)     Działalność agencji pracy tymczasowej (78.2);

6)     Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.3);

7)     Sprzątanie obiektów (81.2);

8)     Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.3);

9)     Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1);

10)  Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.2);

11)  Pozaszkolne formy edukacji (85.5);

12)  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym działalność fizjoterapeutyczna (86.9);

13)  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.3)

14)  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9);

15)  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.1);

16)  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9);

4.      Działalność Fundacji w pozostałych obszarach, nie wymienionych w ust. 3, stanowić będzie nieodpłatną lub odpłatą działalność statutową.

5.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 9

1.      Wszystkie zakłady prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

2.      Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych oraz pozyskiwanych samodzielnie środków zewnętrznych.

3.      Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego zakładu lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

4.      Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

5.      Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

6.      Wszelkie regulaminy wewnętrzne zakładu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.

 

ORGANY FUNDACJI

§ 10

1.      Organami Fundacji są:

1)     Rada Fundacji;

2)     Zarząd Fundacji.

2.      Rada Fundacji może powoływać doraźne komisje o charakterze kontrolnym, służące ocenie pracy Zarządu. Komisje te działają w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Rade fundacji.

3.      Nie jest dopuszczalne łączenie funkcji Członka Rady Fundacji oraz Członka Zarządu.

 

§ 11

1.      Rada Fundacji liczy trzy osoby, przy czym skład ten Rada może zwiększyć do maksymalnie pięciu osób uchwałą podjętą jednomyślnie w obecności wszystkich pełnoprawnych członków Rady.

2.      Pierwszy skład Rady Fundacji jest określony przez Fundatora. Dalsze zmiany w składzie Rady Fundacji są dokonywane przez Radę Fundacji z zastosowaniem postanowień ust. 3.

3.      Kolejni członkowie Rady Fundacji powoływani są uchwałą Rady Fundacji podjętą jednogłośnie w obecności wszystkich pełnoprawnych członków Rady Fundacji.

4.      W przypadku rezygnacji, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Członka Rady Fundacji pozostali członkowie Rady Fundacji mogą dokonać wyboru uzupełniającego w trybie określonym w ust. 3.

5.      Członkostwo w Radzie Fundacji jest dożywotnie z zastrzeżeniem ust. 6

6.      Utrata statusu Członka Rady Fundacji następuje wskutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji;

2)     śmierci;

3)     utraty zdolności do czynności prawnych lub jej ograniczenia skutkującego niemożnością uczestniczenia w pracach Rady Fundacji;

4)     nie uczestniczenia w pracach Rady przez okres dłuższy niż 24 miesiące, liczone od daty ostatniego uczestniczenia przez daną osobę w posiedzeniu Rady Fundacji. Ustalenie ww. okresu braku uczestnictwa w pracach Rady Fundacji należy do obowiązków Przewodniczącego Rady Fundacji lub aktywnego członka Rady, zasiadającego w niej najdłużej (tj. najdłuższego stażem).

7.      O rezygnacji członek Rady Fundacji powinien zawiadomić na piśmie bez konieczności podania uzasadnienia.

8.      Nie jest dopuszczalne ustanowienie pełnomocnictwa do udziału w radzie Fundacji.

9.      Rada Fundacji jednogłośnie wyłania ze swojego grona Przewodniczącego Rady.

10.   Kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji trwa przez czas nieoznaczony, stosownie do decyzji Rady Fundacji.

11.   Przewodniczący Rady Fundacji odpowiada za organizację pracy Rady, a także reprezentuje Fundacje w stosunku do Zarządu Fundacji.

12.   Członkowie Rady fundacji nie otrzymują za swoja pracę wynagrodzenia.

 

 

§ 12

1.      Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane w dowolnym czasie przez każdego członka Rady Fundacji.

2.      Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym.

3.      Członkowie Rady Fundacji są informowani listownie o posiedzeniu z 14 dniowym wyprzedzeniem, przy czym informacja taka powinna zawierać przynajmniej planowany porządek obrad. Rada Fundacji może podejmować decyzje w sprawach nie objętych porządkiem obrad z wyłączeniem:

1)     przyjmowania nowych osób do składu rady Fundacji ;

2)     powoływania lub odwoływania Zarządu Fundacji lub poszczególnych członków Zarządu;

3)     wyboru Przewodniczącego Rady;

4)     podejmowania decyzji o likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną osobą prawną.

4.      Rada Fundacji może także zwoływać posiedzenia i podejmować decyzje w dowolnym czasie, jeśli obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec takiego sposobu organizacji posiedzenia, a także nie zgłoszono sprzeciwu co do porządku obrad.

5.      O ile zapisy statutu nie stanowią inaczej, Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

§ 13

1.      Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

1)     sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji;

2)     określanie kierunków działań Fundacji;

3)     zatwierdzenie rocznych planów działalności Fundacji oraz jej budżetu;

4)     nadzór nad działalnością Zarządu, przyjmowanie  corocznych sprawozdań lub bilansu, kontrola realizacji budżetu oraz uchwał Rady i udzielenie Członkom Zarządu absolutorium;

5)     powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu;

6)     powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

7)     dokonywanie zmian w statucie, o ile nie są one sprzeczne z Aktem Fundacji;

8)     podejmowanie decyzji o zmianie siedziby Fundacji, likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną Fundacją;

9)     ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia za prace Członków Zarządu oraz przyznawanie premii i nagród.

2.      Na każdy wniosek każdego członka Rady Fundacji Zarząd Fundacji jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdań w każdej sprawie dotyczącej Fundacji.

3.      Członek Rady Fundacji może ustanowić pełnomocnika do kontaktów z Zarządem Fundacji w zakresie wskazanym w  ust. 2.

 

§ 14

1.      Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.

2.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowe oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

3.      Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu.

4.      Zarząd pracuje w oparciu o Regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę Fundacji.

5.      Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków zarządu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 15

1.      Do kompetencji Zarządu należą wszelkie decyzje nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji, w tym w szczególności:

1)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

2)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

3)     zaciąganie praw i zobowiązań w imieniu Fundacji;

4)     powoływanie przedstawicielstw i filii Fundacji, także tworzenie spółek prawa handlowego, przystępowanie do istniejących spółek oraz przystępowanie do stowarzyszeń;

5)     przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji;

6)     opracowanie rocznych planów działalności oraz sprawozdań i bilansów Fundacji.

2.      Do zaciągania praw i obowiązków w imieniu Zarządu Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu fundacji działający jednoosobowo.

3.      Pracownicy Fundacji podlegają Zarządowi, który ustala zasady i wysokość ich wynagrodzenia.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI I PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 16

1.      Likwidacja Fundacji może nastąpić w następującym przypadku:

1)     wyczerpania się majątku Fundacji;

2)     osiągnięcia celów, dla realizacji których Fundacja została powołana.

2.      Za likwidację Fundacji odpowiada likwidator powołany przez Radę Fundacji. Likwidatorem może być dowolny członek Zarządu Fundacji.

3.      Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji podlegają przekazaniu na cel społecznie użyteczny zgodny z celami Fundacji.

4.      W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja podlega regulacjom prawnym właściwym dla postępowań układowych i upadłościowych.

 

§ 17

Niniejszy Statut został spisany przez Fundatora w dniu 12 marca 2016 roku, a następnie zmieniony decyzjami Rady Fundacji w dniach 20 kwietnia 2016 roku oraz 7 lipca 2017 roku, i wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się stosownej decyzji Sądu Rejestrowego w sprawie utworzenia Fundacji.