Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego www.argenta.ngo

§ 1 DEFINICJE

 1. Formularz aplikacyjny – Usługa komunikacyjna dostępna w ramach serwisu www.argenta.ngo
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.argenta.ngo
 4. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 7. Usługobiorca – osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 8. Usługodawca / AdministratorFundacja ARGENTA z siedzibą ul. Gen. J. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź; NIP: 7010575970, telefon +48 42 642 67 35, email poczta@argenta.ngo
 9. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym w szczególności usługa formularza aplikacyjnego.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 3. Usługodawca będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności, jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną.
 4. Serwis świadczy następujące usługi elektroniczne:
  • Formularz aplikacyjny
  • Informator ogólny
 5. Usługa formularza aplikacyjnego służy Usługobiorcom chcącym za jego pomocą przesłać Usługodawcy informacje dotyczące swojej gotowości do podjęcia pracy, w tym dane osobowe składające się na profil osobisty i zawodowy Usługobiorcy jako kandydata/kandydatki do pracy.
 6. Usługa informatora ogólnego polega na zamieszczaniu w Serwisie przez Usługodawcę dowolnych informacji do wiadomości Usługobiorcy. Działania i decyzje na podstawie takiej informacji Usługobiorca podejmuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
  • wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług;
  • zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców niezgodnych z celem działania Serwisu;
  • zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika;
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie www.argenta.ngo w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych wykorzystywanych w serwisie www.argenta.ngo i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z winy Usługobiorcy, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców;
  • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.);
  • podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta;
  • nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);
  • przedmiot reklamacji;
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: poczta@argenta.ngo wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja”.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 7 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jednocześnie jest Administratorem danych osobowych i zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 2. Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO, a administrator zapewnia:
  • Szyfrowanie danych osobowych.
  • Przyjęcie stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności, odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
  • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.
  • Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.
 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy dobrowolne podanie swoich danych osobowych w formularzu aplikacyjnym (§ 3 ust. 4 Regulaminu). O zakresie podawanych danych osobowych decyduje Usługobiorca za wyjątkiem pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe do wypełnienia.
 4. Przesłanie danych osobowych za pomocą formularza aplikacyjnego jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jest realizacja procesów rekrutacyjnych w zakresie wskazanym przez Usługobiorcę w formularzu aplikacyjnym, zaś podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy na powyższe czynności.
 6. W zakresie danych podanych w kwestionariuszu kandydata do pracy podstawą prawną jest Art 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda udzielona na przetwarzanie danych kandydata do pracy wynikająca z Kodeksu Pracy oraz wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane zbierane na podstawie Kodeksu pracy oraz danych zawartych w orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli Państwo takie orzeczenie przedstawicie nam w procesie rekrutacji, szczególnie, gdy  oferta pracy skierowana jest wyłącznie (lub na preferencyjnych warunkach) do osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność.
 7. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Operatora) usług technicznych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email, świadczenia usług księgowych. Po zakończeniu korzystania przez Usługodawcę z usług podmiotów trzecich, dane osobowe przetwarzane przez nich zostaną zwrócone do Usługodawcy lub usunięte.
 8. Przekazane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez następujący czas:
  • przez okres trwania rekrutacji oraz przez okres trzech lat do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z kodeksu pracy.
  • Do czasu odwołania przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych w przypadku danych powierzonych nam przez Usługobiorcę, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wszystkich naszych procesów rekrutacyjnych, w tym przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem koniecznym przeprowadzenia przez Administratora Serwisu czynności rekrutacyjnych. Konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości ubiegania się o pracę za pośrednictwem Serwisu.
 10. Po upływie czasu, na jaki powierzono nam przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, dane te zostaną usunięte z naszych baz danych i nie będą dalej przetwarzane. W przypadku Usługobiorców, którzy w wyniku korzystania z usług Serwisu staną się pracownikami lub współpracownikami Usługodawcy, lub też pracownikami albo współpracownikami podmiotów trzecich wskazanych przez Usługodawcę, stosować się będą odrębne regulacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, nie dotyczące istoty funkcjonowania Serwisu.
 11. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora.
 12. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Strona internetowa i wszelkie zawarte na niej informacje (tekstowe, graficzne, audio i video), obrazy, ikony, oprogramowanie, projekty, aplikacje, kalkulatory, modele oraz pozostałe elementy dostępne na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem są własnością Fundacji ARGENTA i jako takie podlegają ochronie zapewnianej przez polskie, europejskie i międzynarodowe prawo.

 

Wersja Regulaminu: 20180525